Diler, Ramazan. (2001). Din Eğitiminde Dramatizasyon Yöntemi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Dramatizasyon yönteminin kavramsal ve din eğitiminde uygulama alanı olarak incelendiği ‘Din Eğitiminde Dramatizasyon Yöntemi’ adlı bu araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, araştırmanın problemi, amacı, önemi, denenceleri, sayıltıları ve yöntemi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, öğretme ve öğrenme modelleri üzerinde durulmuş ve bu modellerin öğretimdeki etkinliği tartışılmıştır. Üçüncü bölümde, dramatizasyon ile ilgili temel kavramlar incelenmiş, bu konudaki kavram tartışmalarına cevap aranmıştır. Ayrıca dramatizaston yönteminin oyunla olan ilişkisi açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, ilköğretim DKAB ders programının dramatizasyon yöntemi ile işlenmesine yönelik değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca bu bölümde dramatizasyon yöntemiyle hazırlanmış DKAB günlük ders planı örneklerine yer verilmiştir. Hazırlanan bu planlardan iki tanesi ayrı okulda uygulanmış ve uygulama ile ilgili değerlendirme yapılmıştır. Beşinci bölümde ise bu çalışmayla ilgili sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir.

Last articles