Eğitmen, Aynur. (1995). Arkeoloji Müzelerinin Eğitim Ortamı Olarak Etkinliğinin Arttırılmasında Yaratıcı Dramanın Yeri ve Önemi. Yayınlanmamış Yüksek

 Eğitmen, Aynur. (1995). Arkeoloji Müzelerinin Eğitim Ortamı Olarak Etkinliğinin Arttırılmasında Yaratıcı Dramanın Yeri ve Önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

         Bu araştırmanın amacı, arkeoloji müzelerinin eğitim ortamı olarak etkinliğini artırmada bir eğitim yöntemi olan yaratıcı dramanın etkili olup olmadığını belirlemektir. Araştırma Aydınlıkevler İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri ile Mehmet akif İlkokulunun 4. sınıf öğrencilerinden, seçkisiz atama yoluyla belirlenen ön deneme, deney ve kontrol gruplarına uygulanmıştır. Araştırmada deneklerin bilişsel alan davranışlarında “bilgi” düzeyini ölçen bir ölçme aracı (seçme gerektiren test) geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Araştırmada ön deneme grubu, iki grup halinde birer kez Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne götürülmüş, anlatım yöntemi ile 120 dk. Süre ile gezdirilmiştir. Daha sonra test uygulanmış ve bundan sonra yapılan istatistiksel analizlerden çıkan sonuçlara göre asıl ölçme aracı (seçme gerektiren test) geliştirilmiştir. Bu ölçme aracı, kontrol grubunun müzeye götürülerek 120 dk. Anlatım yöntemi ile ve deney grubunun iki gün üst üste müzeye götürülerek yaratıcı drama yöntemi ile gezdirilmesinin ardından sontest olarak her iki gruba da uygulanmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizinden, ilk aşamada, madde analizi yöntemi ile test geliştirme yönteminden yararlanılarak testin geçerlilik ve güvenirlik düzeyleri saptanmış, testin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanmıştır. İkinci aşamada, testin aritmetik ortalama ve standart sapması belirlendikten sonra bağımsız değişkenler için t-testi kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel işlemler sonucunda, müze ziyaretinde, yaratıcı drama yönteminin deneklerin bilgi düzeyinde anlamlı bir fark yarattığı görülmüştür.

Last articles