Ekinözü, İbrahim. (2003). İlköğretimde Permütasyon ve Olasılık Konusunun Dramatizasyon İle Öğretiminin Başarıya Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmış. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

  Ekinözü, İbrahim. (2003). İlköğretimde Permütasyon ve Olasılık Konusunun Dramatizasyon İle Öğretiminin Başarıya Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmış. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

        Bu araştırmada; ilköğretimde permütasyon ve olasılık konusunun dramatizasyon ile öğretimin başarıya etkisi incelenmiştir. Araştırmanın evreni, 2002 – 2003 eğitim-öğretim yılı İstanbul ili Tuzla ilçesi Barış Manço İlköğretim Okulunda okuyan tüm 8. sınıf öğrencileridir. Araştırmanın örneklemi, 8/D sınıfında okuyan 36 öğrenci ile 8/B sınıfında okuyan 34 öğrenciden oluşturulmuştur. Araştırmada öğrencilerin 8. sınıf matematik derslerinde permütasyon ve olasılık konularının öğretiminde dramatizasyon yönteminin öğrencinin matematik dersine karşı tutumunu nasıl etkilediğini ölçmek amacıyla Matematiksel Başarı Testi (Ön Test), Permütasyon-Olasılık Testi (Son Test) ve Tutum Ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın problem cümlesi “ilköğretim ikinci kademesinde, 8. sınıf matematik dersi permütasyon ve olasılık konusunun dramatizasyon yöntemiyle öğretiminin başarıya etkisi var mıdır?” şeklindedir. Araştırmada belirlenen alt problemlere dayanarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 8. sınıf matematik dersinde dramatizasyon yönteminin uygulandığı deney grubu ile düz anlatım yönteminin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarıları yönünden dramatizasyon yöntemi klasik yöntem ile aynı oranda etkilidir. Dramatizasyon yönteminin uygulandığı deney grubu ile düz anlatım yönteminin uygulandığı kontrol grubunun hatırlama düzeyleri arasında yapılan t-testi sonuçlarında dramatizasyon yönteminin uygulandığı deney grubu lehine anlamlı algılanması düzeyinde deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. 8. sınıf matematik derslerinde öğrencilerin akademik başarıları cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. 8. sınıf matematik derslerindeki öğrencilerin matematik dersine karşı tutumları cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. bir fark olduğu belirlenmiştir. Dramatizasyon yöntemi 8. sınıf matematik dersinde öğrendiklerini hatırlamalarını kolaylaştırmaktadır. 8. sınıf matematik dersinde deney grubuna uygulanan dramatizasyon yöntemi ile kontrol grubuna uygulanan düz anlatım yönteminin öğrencilerin matematik dersine karşı tutumlarında aynı derecede etkili olduğu belirlenmiştir. 8. sınıf matematik derslerinde dramatizasyon yönteminin uygulandığı deney grubu ile düz anlatım yönteminin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin matematikte algılanan başarı düzeyleri arasında manidar bir fark bulunamamıştır. 

Last articles