Erdoğan, Gönül. (2006). İlköğretim 8.Sınıf (14-15 Yaş) Öğrencilerinin Depresif Belirti ve Öz Kavram Düzeylerine Yaratıcı Drama Çalışmalarının Etkisini

Erdoğan, Gönül. (2006). İlköğretim 8.Sınıf (14-15 Yaş) Öğrencilerinin Depresif Belirti ve Öz Kavram Düzeylerine Yaratıcı Drama Çalışmalarının Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi ÜniversitesiEğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bu çalışmanın amacı, depresif belirtileri olan 8. sınıf öğrencileri ile yapılan yaratıcı drama çalışmalarının, bu öğrencilerin depresif belirtileri ve öz kavramları üzerine olan etkilerini saptamaktır. Çalışmaya yaşları 14-15 arasında olan 250 öğrenci dahil edilmiştir. Tüm öğrencilere Çocuk Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) uygulanmıştır. ÇDÖ den 16 ve yukarı puan alan 36 öğrenci iki eşit gruba ayrılmıştır. 18 öğrenci deney grubu, 18 öğrenci kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Yaratıcı drama çalışmaları öncesi ve sonrası her iki gruba da ÇDÖ ve Piers-Harris Çocuk Öz Kavram Ölçeği (PHÇÖKÖ) verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, başlangıçta deney ve kontrol grubu arasında depresif belirtiler (p=0.85) ve öz kavram seviyeleri (p=0.08) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yok iken, yaratıcı drama eğitiminden sonra deney grubunun ÇDÖ puanları anlamlı olarak düşerken (p=0.00), PHÇÖKÖ (p=0.00) puanları anlamlı olarak yükselmiştir. Kontrol grubunun ise ÇDÖ (P>0,05) ve PHÇÖKÖ (P>0,05) ön ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Bu bulgular; yaratıcı drama çalışmalarının, 8. sınıf öğrencilerinin depresif belirtilerinde belirgin gerilemeye ve öz kavram düzeylerinde ise olumlu yönde bir artışa neden olduğunu göstermektedir

Last articles