Emre, Şule (1993). Gaziantep Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulunda Sınıf İçinde Drama Tekniklerinin veya Aktivitelerinin Kullanım Durumunun Analizi

Emre, Şule (1993). Gaziantep Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulunda Sınıf İçinde Drama Tekniklerinin veya Aktivitelerinin Kullanım Durumunun Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep

        Araştırmanın amacı, Gaziantep Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nda sınıf içinde drama tekniklerinin ve aktivitelerinin nasıl ve ne dereceye kadar kullanıldığını belirlemeye yöneliktir. İngilizce Hazırlık Okulu öğretmenlerinin tümüne ve geneli temsil eden bir grup hazırlık öğrencisine uygulanan anket formları ile konu ile ilgili veriler toplanmıştır. Öğretmen ve öğrencilerin görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını araştırmak için verilerin analizinde x2 testi uygulanmıştır. Bu bulguların ışığında öğretmen ve öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. 

Last articles